แอล' ดิไฮดฺ [ Aldehydic ]
  • แอล' ดิไฮดฺ [ Aldehydic ]